Historie Libušína spojená s kostelem sv. Jiří na Hradišti | Historie a vývoj, Obecné texty, z ročníku 2000

Historie Libušína spojená s kostelem sv. Jiří na Hradišti

Historie Libušína spojená s kostelem sv. Jiří na Hradišti

Obec Libušín je pokračováním osídlení na hradišti nazývaném Libušín a připisovaném kronikářem Kosmou kněžně Libuši. Osídlení z doby Libušiny, tedy ze 6.–7. století, dosvědčuje keramika pražského typu nalezená u studánky. Avšak hradišťní opevnění bylo vybudováno až v 9. století na obranu přemyslovského území s centrem na Budči. Obrannému účelu sloužilo nejvýše do přelomu 11. a 12. století. Podle Ferd. Velce bylo toto hradiště sídlem správy župy až do 10. stol., kdy župní „úřadové“ přesídlili na hradiště Dřevíč.

V roce 1052 zde měl klášter boleslavský od Břetislava I. „vinice s lidmi k lisu vinnému přikázanými“. Ve 13. století už zde byly dvě vesnice, z nichž jedna patřila klášteru kladrubskému (1186–1239) a druhá klášteru sv. Jiří v Praze (1228–1233). V protokolu o povýšení na město 28. 12. 1919 jsou uváděny ještě darování klášteru sv. Anny r. 1080 a kapitule Vyšehradské r. nejasný. Jako dvojí ves Libušín (Lobessin) se jmenuje v darovací listině z 1. července 1277, kdy přešla se vším příslušenstvím od krále Přemysla Otakara II. Na klášter benediktinský sv.Jana Křtitele na Ostrově a Skalkách. Ve 14. století byla ves v údolí nazývána Libušín a ves na návrší Hradiště. Roku 1318 se zde uvádí vladycký dvůr, na němž dídlil Jaroslav, po něm r. 1396 Vlk a Mareš Mrháč (Vilštejn) od r. 1397 do r. 1410. Od roku 1355 do roku 1413 jsou páni ze Smečna jmenováni patrony kostela na Hradišti. Roku 1420 dal císař Zikmund Libušín do zástavy Janovi z Bysně. Po válkách husitských byli držiteli Libušína dvě vladycké rodiny pánů z Bysně a z Horešovic.

Kostelík sv. Jiří pravděpodobně pochází z 10. století, ale nejstarší dochovaná část jeho stavby (presbytář) je v raně gotickém slohu až z 13. století. V té době bylo hradiště jedním ze správních center přemyslovského státu, na němž sídlil villicus a kam byly odváděny dávky z okolních vsí včetně služebných osad: Svinařova, Ovčárů nebo Vinařic (Vinarů). Podle historických pramenů stavěli presbytář ostrovští benediktini, kterým náležel Libušín v 2. pol. 13. stol. A kteří tehdy také stavěli kostel sv. Gottharda ve Slaném.


Zvětšit mapu

kostelík sv. Jiří

Bývala zde farní osada zvaná Hradiště nebo Hradisko a kostel je uváděn jako farní v rejstřících desátků papežských roku 1352 s poplatkem 30 grošů. Asi roku 1340 se vzdal fary farář Hradišťský Radek, načež se stal farářem Oldřich (Ulricus) a byl zde ještě r. 1355. Roku 1364 zemřel farář Tomáš a po něm zde působil kněz Benedikt a 12. prosince 1379 sem zavítal na visitaci arcijáhen Pavel z Janovic. Od r. 1380 byl farářem Henslín do r. 1387, kdy směnil své místo s farářem Zlovětiským Petrem, který zemřel r. 1413. Jeho nástupcem se stal Vojslav (Velislav) ze Skramníka do r. 1416, pak Keblovský farář mistr Vít do r. 1417 a po něm farář Hněvkovický Ondřej. V husitských válkách fara zanikla.

K smečenské faře byl Libušín pripojen r. 1514, kdy byl prodán pánům Martinicům a patřil k ní až do ustanovení libušínské fary při kostele sv.Prokopa. Asi kolem roku 1500 zde byly postavena zvonice se zvony z r. 1504 a 1536 od mistra Bartoloměje z Prahy. Roku 1683 pořídil Bernard Ignác z Martinic raně barokní oltář a kazatelnu. Rok 1711 je vysekán nad vchodem do sakristie, rok 1737 je vytesán na zábradlí kůru. Kolem roku 1760 byl zhotoven rokokový oltář sv. Jiří. Rok 1778 a písmena AFMK jsou vytesána na trámu u schodů na kůr. Po roce 1800 byl kostel vyzdoben souborem obrazů apoštolů (od r. 1991 v depositáři). V roce 1859 byly osazeny varhany od c.k. dvorního varhanáře Josefa Gartnera z Prahy, Dlouhá ul. 618 (nápis uvnitř). V r. 1883 byl kostelík opraven, zhotoven nový strop nad lodí a nová dlažba v presbytáři, oltář nově „štafírován“. V r. 1906 se objevily ve zdivu trhliny a důl Schoeller je dal zajistit železnými traverzami. V r. 1908 byla dána nová střecha.

O životě na Hradišti historikové nepíší, svědčí o něm jen opravy kostela a data zanechaná řemeslníky. Svědčit by mohly smečenské matriky a archiv smečenského panství. Poslední domky na jižním úpatí byly zbořeny po druhé světové válce. Rod hrobníka Šlégra zde bydlel několik staletí až do let 1970, naposledy byl hrobnický domek trvale obýván do r. 1985. Nyní převzal domek a celý areál do péče Jiří Čížek, libušínský rodák.

Po vysvěcení kostela sv. Prokopa v listopadu 1908 přestal být kostel sv. Jiří užíván k nedělním bohoslužbám a slouží jako kostel poutní, případně při pohřbech na zdejším hřbitově.


Zvětšit mapu

obec Libušín

Z kroniky města Libušína: 24. 4. 1932 bylo v neděli a u sv. Jiří byla slavná pouť, které se účastnilo „jistě až 6 tisíc“ lidí. – 25. září 1933 začala oprava kostela sv. Jiří. Pod omítkou v sakristii byl nalezen nečitelný nápis, zčásti latinsky a zčásti švabachem psaný, na jižní straně byly zazděné dveře na hrbitov a na severní dveře z tehdy malé kaple do fary. Malá krabička byla nalezena a opět uložena se zprávou 50 cm nad východem se sakristie směrem na jih. – Na jaře 1943 byla u prvního valu vyhloubena v opuce studna, která je hluboká 15 m, má železnou pumpu a stále dost vody.

Za našich časů byl kostel sv. Jiří opravován v letech 1990 a 1991. Byl zhotoven nový krov nad presbytářem, nová krytina na celou střechu a žlaby, opraveny omítky vnější i vnitřní, restaurován barokní oltář a kazatelna. Na jaře 1991 byly odvezeny do bezpečí obrazy apoštolů. Po Vánocích 1991 byly odcizeny obrazy z obou oltářů. V roce 1997 před poutí vyzdobil přední oltář novým obrazem sv. Jiří akad. sochař Martin Zet z Libušína. V září 1996 byl ukraden zvon z r. 1504. Druhý zvon z r. 1536 se do našich časů nedochoval. V květnu 1999 byly vyrabovány zlacené dřevořezby z barokního oltáře a kazatelny.Údaje čerpány: Kosmova kronika. – Ferd. Velc, Soupis památek, 1904; - Dr. A. Podlaha, Památná místa, 1913; - Protokol obecního zastupitelstva Libušína při povýšení na město 28. 12. 1919; - Pamětní kniha na odhalení pomníku v Libušíně, 1927; - Dr. Jar. Böhm, Hradiště nad Libušínem, 1935; - Václav Davídek, Co bylo před Prahou, 1971; - Zdeněk Váňa, Přemyslovský Libušín, 1973; - Jiří Sláma, Střední Čechy v raném středověku, 1989; - Vladimír Přibyl, Kostel sv. Jiří v Libušíně, 1992; - Zd. Kuchyňka a Vl. Přibyl, Libušín a sv. Jiří, 1995 

design ©2009 Vítězslav Jančák, grafik a fotograf | Napište nám